site map
网站地图
股票代码:600763 sh
通策医疗股份有限公司控股股东、实际控制人关于股票交易异常波动询征函回复
2021-02-25 00:00:00

关于通策医疗股份有限公司股票交易异常波动征询函的回函 致:通策医疗股份有限公司董事会  本公司作为贵公司的实际控制人,自收到贵公司发来的《通策医疗股份有限公司股票交易异常波动的征询函》后,经本公司核实,现就该函有关事项回复如下:  截至目前,本公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事宜。                                  控股股东:杭州宝群实业集团有限公司                                  实际控制人:吕建明                                                    2021 年 2 月 24 日

通策医疗股份有限公司控股股东、实际控制人关于股票交易异常波动询征函回复.pdf


网站地图